skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

در سال های اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم. عرصه کسب و کار، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکانپذیر است. یک مدل کسب و کار موفق،نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود میباشد که میتواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند. توانمندی یک مدل کسب و کار تا حدی است که خود می تواند ابزاری قدرتمند برای تحلیل، آزمون و ارزیابی انتخاب های راهبردي باشد که پیشروی یک سازمان قرار دارد. این موسسه بهترین مدل های لازم برای رسیدن به یک کسب و کار موفق را به مشتریان خود ارائه می نماید.

جزئیات حقوق و دستمزد 98

جدول  حقوق و دستمزد 98

مشاوره مالیاتی – خدمات مالی

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید