skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت = Feed Forward

حسابداری مالی = Feed Back

حسابداری مدیریت چه منافعی را عرضه می دارد.

چه دلایلی باعث شد حسابداری مدیریت مورد توجه شرکت ها قرار بگیرد.

اگر بخواهیم حسابداری را به دو بخش حسابداری مالی و حسابداری مدیریت تقسیم کنیم گزارشاتی که یک فرد حسابدار تهیه می کند در صورتی که این گزارشات بیان کنند رویداد های گذشته باشد در قالب حسابداری مالی می توان تقسیم کرد . در صورتی که گزارشات ارائه شده توسط فرد حسابدار پیش بینی آینده را در بر داشته باشد و به بیان رویداد های آتی دقت شده باشد تعریف حسابداری مدیریت را می تواند دربرگیرد.

شرکت مفیــد راهبـــــر البـــرز با توجه به همکاری مدیران متخصص خود در رشته حسابداری مدیریت می تواند این خدمت مهم را عرضه کند.و در زمینه حسابداری مدیریت به همکاری با شرکت ها مبادرت ورزد.

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید