skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55244

 خدمات حسابداری

  • تهیه صورتهای مالی بر اساس استاندارد های حسابداری

با توجه به تغییرات استانداردهای حسابداری ایران شرکت مفید راهبر البرز در تهیه صورتهای مالی بر اساس تغییرات استاندارد های حسابداری می تواند به شرکت های ملزم به ارائه صورتهای مالی کمک کند.

  • تهیه و ارسال موارد قانونی و گزارشات مشخص قانونی

تهیه و ارسال لیست پرسنل برای سازمان تامین اجتماعی

 

 

تهیه و ارسال لیست پرسنل برای اداره مالیات / لیست حقوق

 

تهیه و ارسال گزارش ارزش افزوده

 

تهیه و ارسال گزارش معاملات فصلی / ماده 169

 

حتما به این نکته واقف هستید که تهیه و ارسال هر یک از این موارد ( لیست تامین اجتماعی – لیست حقوق – گزارش ارزش افزوده – گزارش معاملات فصلی / ماده 169 ) دارای نکات مهمی است.

 

 

 

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید