skip to Main Content

مستند سازی ، تهیه اسناد و مدارک مورد رسیدگی

باید توجه داشت که در موقع رسیدگی مالیاتی از جمله مهمترین موارد:

مستند سازی اسناد و مدارکی هست که مورد نیاز ممیز جهت رسیدگی به عملکرد شرکت می باشد.

در هنگام ابلاغ بند 2 ماده 97 ق م م ، ممیز لیستی شامل 32 مورد را به شرکت می دهد که تمام مواردی که مورد نیاز رسیدگی در آن ذکر شده است.

تهیه اسناد و مستند سازی مدارک مورد نیاز ممیز در تسهیل روند رسیدگی و تشخیص درست مالیات بسیار موثر است.

شرکت مفید راهبر البرز می تواند در تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز رسیدگی کمکی در کنار شرکت شما باشد.

شماره تماس جهت مشاوره سرمایه گذاری

مشاوره سرمایه گذاری  244 155 66 -021

مشاوره مالی  244 155 66 -021

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید