skip to Main Content
admin@ehsan-ghasemi.ir 021-661 55 244

کنترل های داخلی بر اساس COSO دارای 5 رکن  اصلی هست.

Back To Top