skip to Main Content
[email protected] 021-661 55244 /span>

شرکت مفید راهبر البرز

با توجه به جدایی مدیریت از مالکیت سازمان ها و شرکت ها و شرایط اکنونی اقتصاد، مورد توجه قراردادن بعضی نکات اثرات مهمی بر روند حرکت سازمان ها و شرکت ها دارد.

بر همین اساس شرکت مفید راهبر البرز بر آن شد با بهرمندی از مطالعات گسترده صورت گرفته در زمینه هدایت ، راهبری و روش های نوین حاکمیت شرکت ها و با  پیشرفت های خوبی که در زمینه حاکمیت شرکتی صورت گرفته و ابزار های نوین مدیریتی و استفاده از متخصصین توانا ، در راستای تهیه و اجرای مفید ترین نقشه های راه به همفکری با  مدیران ارشد و اجرایی بپیوندد تا بتوانیم با کمک گرفتن از مطالعات خود در زمینه های استراتژیک در کنار مدیران شرکت ها به بهترین مسیر برای رسیدن به اهداف شرکت ها نائل آییم .

ما خود را در کنار مدیران شرکت می بینیم زیرا موفقیت و روند رو به رشد شرکت به معنی اثر بخش بودن همراهی ما می باشد.

بر همین اساس با توجه به مطالعات ما در زمینه دیدگاه استراتژیک به مدیریت هزینه توجه فراوانی شده است و سیستم های هزینه یابی نوین مورد تاکید قرار گرفته است. شرکت مفید راهبر البرز با مطالعه درباره شیوه هایی که شرکت ها برای موفقیت خود برنامه ریزی کرداند و نقش سرنوشت ساز حسابدار مدیریت در این راستا به نکات قابل توجه ای دست یافته است.

درباره روش های اصلی اجرای استراتژی و یک سیستم مدیریت استراتژیک به نام بررسی متوازن بهرمند شده ایم و به این مطلب دست یافته ایم که موضوع نقشه راه برای اجرای استراتژی ، زنجیره ارزش و در نهایت شیوه کاربرد این ابزارها برای اجرای استراتژی اهمیت خاص خود را دارند.

شرکت مفید راهبر البرز از بسیاری از روش های نوین مدیریتی بهره می گیرد تا بتواند سیستم هزینه یابی ( بهای تمام شده محصول ) را محاسبه و برای برنامه ریزی ، تصمیم گیری و کنترل از آن ها استفاده کند. شرکت مفید راهبر البرز با استفاده از اطلاعات به دست آمده از سیستم اطلاعات مدیریت هزینه  اقدام به برنامه ریزی و تصمیم گیری می کند .

فرآیند سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل می شود و درباره تخصیص سرمایه برای پروژه های بلند مدث به همراهی و مشاوره به مدیران می پیوندیم .

شرکت مفید راهبر البرز به روش ها و ابزارهایی می پردازد که با تجزیه و تحلیل تصمیمات اتخاذ شده به ارزیابی عملکرد مدیران میانی و بالای سازمانی می پردازد.همچنین درباره کنترل عملیات و کنترل های مالی موضوعاتی را ارائه می کند.

سیستم حسابداری سنجش مسئولیت و چارچوبی برای ارزیابی عملکرد مدیران ارائه می شود و کل سازمان بر حسب چند مرکز ( مانند مرکز سود ، مرکز هزینه و مرکز درآمد ) مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت درباره قیمت گذاری نقل و انتقال های داخلی و شیوه تعیین حقوق و پاداش مدیران ارشد راهکار هایی ارائه می شود.

تلفن مشاورین بورسی ، مالیاتی و مالی 244 155 66 - 021

خدمات

تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابداری

تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای تازه تصویب شده .

تهیه صورت جریان وجه نقد بر اساس استاندارد جدید .

تهیه صورت وضعیت مالی و صورت عملکرد مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابداری .

تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای جدید حسابداری برای سال مالی 98 لازم الاجرا می باشد .

مشاوره مالی ، مشاوره مالیاتی

مشاور مالیاتی چه کسی است و وظایف مشاور مالیاتی چیست

مشاور مالی کیست و وظایف مشاور مالی چیست

تفاوت مشاور مالیاتی و مشاور مالی

.ادامه

Back To Top
برای پشتیبانی کلیک کنید